Озвучка

pinyin

 
a
o
e
i
u
ü
 
a
ai
ao
an
ang
o
ong
ou
e
ei
en
eng
er
i
ia
iao
ie
iou
ian
iang
in
ing
iong
u
ua
uo
ui
uai
uan
un
uang
ueng
ü
üe
üan
ün
-
m                                  
f                                                      
b                                        
p                                      
d                            
t
ta
tai
tao
tan
tang
 
tong
tou
te
       
ti
 
tiao
tie
 
tian
   
ting
 
tu
 
tuo
tui
 
tuan
tun
           
n
na
nai
nao
nan
nang
 
nong
nou
ne
nei
nen
neng
 
ni
 
niao
nie
niu
nian
niang
nin
ning
 
nu
 
nuo
   
nuan
     
nüe
   
l
la
lai
lao
lan
lang
 
long
lou
le
lei
 
leng
 
li
lia
liao
lie
liu
lian
liang
lin
ling
 
lu
 
luo
   
luan
lun
   
lüe
   
z
za
zai
zao
zan
zang
 
zong
zou
ze
zei
zen
zeng
 
zi
                 
zu
 
zuo
zui
 
zuan
zun
           
c
ca
cai
cao
can
cang
 
cong
cou
ce
 
cen
ceng
 
ci
                 
cu
 
cuo
cui
 
cuan
cun
           
s
sa
sai
sao
san
sang
 
song
sou
se
 
sen
seng
 
si
                 
su
 
suo
sui
 
suan
sun
           
zh
zha
zhai
zhao
zhan
zhang
 
zhong
zhou
zhe
zhei
zhen
zheng
 
zhi
                 
zhu
zhua
zhuo
zhui
zhuai
zhuan
zhun
zhuang
         
ch
cha
chai
chao
chan
chang
 
chong
chou
che
 
chen
cheng
 
chi
                 
chu
chua
chuo
chui
chuai
chuan
chun
chuang
         
sh
sha
shai
shao
shan
shang
   
shou
she
shei
shen
sheng
 
shi
                 
shu
shua
shuo
shui
shuai
shuan
shun
shuang
         
r    
rao
ran
rang
 
rong
rou
re
 
ren
reng
 
ri
                 
ru
 
ruo
rui
 
ruan
run
           
j                          
ji
jia
jiao
jie
jiu
jian
jiang
jin
jing
jiong
                 
ju
jue
juan
jun
q                          
qi
qia
qiao
qie
qiu
qian
qiang
qin
qing
qiong
                 
qu
que
quan
qun
x                          
xi
xia
xiao
xie
xiu
xian
xiang
xin
xing
xiong
                 
xu
xue
xuan
xun
g
ga
gai
gao
gan
gang
 
gong
gou
ge
gei
gen
geng
                     
gu
gua
guo
gui
guai
guan
gun
guang
         
k
ka
kai
kao
kan
kang
 
kong
kou
ke
 
ken
keng
                     
ku
kua
kuo
kui
kuai
kuan
kun
kuang
         
h
ha
hai
hao
han
hang
 
hong
hou
he
hei
hen
heng
                     
hu
hua
huo
hui
huai
huan
hun
huang